Species name Semidonta basalis (Moore, 1876)
Taxonomy Notodonta basalis Oberthur, 1914
Geographical range Nepal, NE India, Myanmar, Vietnam, China, Taiwan China
Distribution map
Biology
China
Yunnan
China
Yunnan
References Palaearctic Macrolepidoptera Vol! Notodontidae by A. Schintlmeister page 334